Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Masz pomysł - masz firmę | Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł
- masz firmę

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Aktualności Regulamin Projektu Opis Projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Do pobrania Biuro Projektu SCREP Zapytania oferowe Wykluczone działalności z dofinanowania w projekcie

Informacja dla osób które otrzymały dotacje w ramach projektu "Masz pomysł - masz firmę"

Dodano: 2013-10-17 / wyświetleń: 3554
Etapy podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.


ETAP I – wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej oraz sprawdzenie Beneficjenta Pomocy w systemie BIG Infomonitor i KRD

Do dnia 22.10.2013 należy przedstawić oświadczenie o preferowanej przez Beneficjenta Pomocy formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia oraz przedstawić upoważnienie do sprawdzenia w systemie BIG InfoMonitor i KRD

Forma dostarczenia:

osobiście lub w formie mailowej na adres drynko@screp.pl

Dokumenty wysyłane mailem muszą być najpierw wypełnione i podpisane a następnie zeskanowane i wysłane na adres mailowy.

Oświadczenie o preferowanej przez Beneficjenta formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami – (załącznik nr 1pobierz)

Upoważnienie do sprawdzenia w systemie InfoMonitor i KRD – (załącznik nr 4 – pobierz)

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem projektu Beneficjenci którym została przyznana dotacja inwestycyjna zobowiązani są wybrać dwie formy zabezpieczeń (zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 9) tj.:

1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub poręczeniem wekslowym (aval)

2. Ustanowienie hipoteki

3. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

4. Poręczenie osoby fizycznej (1 lub 2 osoby – zgodnie z zapisami w § 10 ust. 9 pkt d)

5. Poręczenie bankowe

6. Gwarancja bankowa

7. Zastaw na prawach lub rzeczach

8. Blokada rachunku bankowego

Stowarzyszenie „CREP” ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Beneficjenta Pomocy form zabezpieczeń i przedstawienia innych form, które uznane zostaną za ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia może nastąpić w przypadku gdy wybrana forma zabezpieczenia nie pokrywa w całości zobowiązań (przyznanej dotacji). W tym przypadku Stowarzyszenie „CREP” ma prawo zaproponować dodatkowe zabezpieczenie z w/w katalogu. 

Ważne informacje w przypadku wyboru następujących form:

weksel in blanco – wystarczy informacja w zał. nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w Stowarzyszeniu w trakcie podpisania umowy i wypełniany na miejscu)

ustanowienie hipoteki – należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność oraz informację, iż hipoteka nie jest obciążona innymi zabezpieczeniami

akt notarialny o poddaniu się egzekucji – należy wskazać tę formę w zał. nr 1 i dołączyć dodatkowe oświadczenie zgodnie z oświadczeniem nr 2 (załącznik nr 2pobierz). Akt notarialny należy dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na otrzymanie dotacji inwestycyjnej. Jeśli osoba wybierze tą formę zabezpieczenia to drugą formą zabezpieczenia nie może być weksel in blanco.

Poręczenie osoby fizycznej – w przypadku wyboru tej formy należy:

1. w zał. nr 1 wpisać nazwiska osób które będą poręczycielami,

2. wypełnić zał. nr 3. Załącznik wypełniany przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (załącznik nr 3pobierz).

3. przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące.

4. przedłożyć upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela/li w systemie Infomonitor i KRD (załącznik nr 4 – osoby fizycznepobierz,  załącznik nr 5 – przedsiębiorcy - pobierz)

W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca działalność gospodarczą należy dodatkowo dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS oraz PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

W przypadku gdy poręczenia dokonuje emeryt i rencista należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty z ZUS za ostanie 3 miesiące oraz decyzje o nadaniu renty lub emerytury. 

Ważna informacja- PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY.

Poręczenie bankowe – należy przedstawić decyzję o pozytywnym przyznaniu poręczenia i jego wysokości.

Zastaw na prawach i rzeczach – należy przedstawić wycenę akredytowanego rzeczoznawcy podlegających zastawowi ( nie mogą być to rzeczy zakupione z dotacji inwestycyjnej ).

Blokada rachunku bankowego – należy podać kwotę na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego i nazwę banku.

 

ETAP II dokumenty które należy dostarczyć osobiście lub listownie do 25.10.2013 do siedziby Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

UWAGA!!!! Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1.aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 6 – pobierz) zgodny z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie informującym o wynikach oceny oraz kwotą wkładu własnego. Ważne!! Harmonogram składają wszyscy Beneficjenci, gdyż niezbędne jest dokonanie zmian w harmonogramie dotyczące miesięcy ponoszenia wydatków.   

2. aktualną sekcję D-1 biznes planu zgodną z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie oraz specyfikacją techniczną sprzętów.

3. oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 7 – pobierz)

4. wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej

5. wydruk z rejestru REGON

6. dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

7. deklaracje ZUS (zgłoszenie) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

8. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym - (załącznik nr 8 - pobierz)

9. zobowiązanie do przeznaczenia odzyskanego VAT na działalność firmy (załącznik nr 9 – pobierz)

10.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 10 - pobierz)

 

Etap III – przygotowanie i podpisanie umowy

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa, a Beneficjent zostanie zaproszony na podpisanie umowy.

Planowane terminy podpisywania umów to: 28, 29, 30, 31 październik w godzinach pracy biura projektu.

Z każdym Beneficjentem zostanie ustalony termin podpisania umowy, telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Beneficjent

2. Małżonek Beneficjenta (jeżeli Beneficjent jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem projektu Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki inwestycyjne.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wypłata środków (80% przyznanej dotacji) nastąpi po wniesieniu zabezpieczenia, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościStowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X